ตรวจ ATK ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านตาอุด ได้รับบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK จากคลีนิคแสงมณีการพยาบาลฯ ตามมาตรการ ของ สพฐ. ผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK ทั้งหมด 27 คน ผลเป็นลบทุกคน ทางโรงเรียนบ้านตาอุด ต้องขอขอบพระคุณ คลีนิคแสงมณีการพยาบาลฯ ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นในครั้งนี้