Choose Skin
Results for "คำสั่ง"
ลำดับ เลขที่คำสั่ง เรื่อง ลงวันที่ กระบวนการ
1 164/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนกันยายน    31 สิงหาคม 2563
2 155/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    21 สิงหาคม 2563
3 146/2563 คำสั่งวันแม่แห่งชาติปี2563    7 สิงหาคม 2563
4 145/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563    7 สิงหาคม 2563
5 136/2563 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ปีการศึกษา ๒๕๖๓    30 กรกฎาคม 2563
6 135/2563 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ปีการศึกษา ๒๕๖๓    30 กรกฎาคม 2563
7 134/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนสิงหาคม    30 กรกฎาคม 2563
8 133/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    24 กรกฎาคม 2563
9 102/2563 แต่งตั้งคำสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนกรกฎาคม    1 กรกฎาคม 2563
10 94/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    22 มิถุนายน 2563
11 81/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์ปิดภาคเรียนเป็นกรณีพิเศษ    30 เมษายน 2563
12 71/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์ ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562    30 มีนาคม 2563
13 69/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือนครั่งที่ 1    20 มีนาคม 2563
14 68/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารษเลื่อนขั้นเงินเดือน    16 มีนาคม 2563
15 67/2563 แต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังโควิด19    13 มีนาคม 2563
16 42/2563 แต่งตั้งคำสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนมีนาคม    26 กุมภาพันธ์ 2563
17 41/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563    24 กุมภาพันธ์ 2563
18 40/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    24 กุมภาพันธ์ 2563
19 39/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    24 กุมภาพันธ์ 2563
20 26/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562    5 กุมภาพันธ์ 2563
21 18/2563 แต่งตั้งคำสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์    29 มกราคม 2563
22 17/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองและวางแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ    28 มกราคม 2563
23 15/2563 แต่งตั้งและมอบหมายผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเดินทางไปกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร    22 มกราคม 2563
24 9/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพิชิต O-NET,GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562    15 มกราคม 2563
25 8/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2562    15 มกราคม 2563
26 13/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเสริมความรู้เพื่อสอบ NT    15 มกราคม 2563
27 7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเสริมความรู้เพื่อเตรียมสอบ NT    10 มกราคม 2563
28 6/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการเรียนหลังกลางปีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562    10 มกราคม 2563
29 5/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเสริมความรู้เพื่อเตรียมสอบ O-NET    10 มกราคม 2563
30 4/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563    8 มกราคม 2563
31 2/2563 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อมพิชิต O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และพิชิต O-NET, GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562    6 มกราคม 2563
32 3/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562    3 มกราคม 2563
33 233/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญครบ 100 ปี โรงเรียนบ้านตาอุด    20 ธันวาคม 2562
34 229/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่คณะครูและนักเรียนที่มาพัก ระหว่างการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ    9 ธันวาคม 2562
35 224/2562 แต่งตั้งครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ    3 ธันวาคม 2562
36 216/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562    21 พฤศจิกายน 2562
37 212/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปีการศึกษา 2562    15 พฤศจิกายน 2562
38 211/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ    15 พฤศจิกายน 2562
39 210/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อมพิชิต O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และพิชิต O-NET, GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562    4 พฤศจิกายน 2562
40 209/2562 การมอบหมายงานปฎิบัติงานการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562    4 พฤศจิกายน 2562
41 207/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาภายในโรงเรียนบ้านตาอุด ประจำปีการศึกษา 2562    1 พฤศจิกายน 2562
42 206/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนพฤศจิกายน    31 ตุลาคม 2562
43 178/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษาเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู็ สวนสัตว์อุบลราชธานีและวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี    7 ตุลาคม 2562
44 177/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการเรียนกลางปีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562    4 ตุลาคม 2562
45 176/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับเครือสหพัฒน์ (Sahapat Admission) ประจำปีการศึกษา 2562    4 ตุลาคม 2562
46 175/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์ ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562    4 ตุลาคม 2562
47 166/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562    20 กันยายน 2562
48 159/2562 แต่งตั้งครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28    5 กันยายน 2562
49 142/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนกันยายน    29 สิงหาคม 2562
50 141/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562    27 สิงหาคม 2562
51 92/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity & Transparency Assessment) ประจำปีงาน พ.ศ. 2562    23 สิงหาคม 2562
52 132/2562 แต่งตั้งครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3    21 สิงหาคม 2562
53 118/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562    2 สิงหาคม 2562
54 115/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนสิงหาคม    30 กรกฎาคม 2562
55 102/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562    3 กรกฎาคม 2562
56 95/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนกรกฎาคม    1 กรกฎาคม 2562
57 97/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล    26 มิถุนายน 2562
58 94/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีทบทวนคำปฏิฐานและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562    25 มิถุนายน 2562
59 91/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ ประเมินความสามารถและทักษะด้านการอ่านและการเขียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562    24 มิถุนายน 2562
60 78/2562 ให้ข้าราชการครูไปราชการ(สัมฤทธิ์,ถนอมสิน)    17 มิถุนายน 2562
61 77/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนโครการอาหารกลางวัน    17 มิถุนายน 2562
62 76/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันไหว้ครู ประจำปี 2562    6 มิถุนายน 2562
63 75/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการนิทเศภายใน    30 พฤษภาคม 2562
64 57/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาในการทำอาหารกลางวัน    1 พฤษภาคม 2562
65 48/2562 ให้ข้าราชการครูไปราชการ    12 เมษายน 2562
66 74/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน    29 มีนาคม 2562
67 39/2562 แต่งตั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์ ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562    27 มีนาคม 2562
68 40/2562 ให้ข้าราชการครูไปราชการ    22 มีนาคม 2562
69 37/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา    22 มีนาคม 2562
70 31/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 8 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 "ความงดงามของตาอุดจากรุ่น...สู่...รุ่น" ประจำปีการศึกษา 2561    12 มีนาคม 2562
71 30/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน    12 มีนาคม 2562
72 26/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561    5 มีนาคม 2562
73 25/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ที่สวนสัตว์ หมู่บ้านตาติด พัทยาน้อย วัดภูพร้าว ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี    4 มีนาคม 2562
74 24/2562 ให้ข้าราชการครูไปราชการ    26 กุมภาพันธ์ 2562
75 23/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิ์ภาพเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ระยะที่ 2    22 กุมภาพันธ์ 2562
76 22/2562 ให้ข้าราชการครูไปราชการ    22 กุมภาพันธ์ 2562
77 21/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 ประจำปีการศึกษา 2561    18 กุมภาพันธ์ 2562
78 20/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561    18 กุมภาพันธ์ 2562
79 19/2562 ให้ข้าราชการครูไปราชการ    15 กุมภาพันธ์ 2562
80 18/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนโครการอาหารกลางวัน    15 กุมภาพันธ์ 2562
81 17/2562 ให้ข้าราชการครูไปราชการ    13 กุมภาพันธ์ 2562
82 16/2562 ให้ข้าราชการครูไปราชการ    13 กุมภาพันธ์ 2562
83 15/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายพักแรมลูกเสื้อ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561    8 กุมภาพันธ์ 2562
84 14/2562 แต่งตั้งผู้ดูแลและควบคุมนักเรียนเข้าสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561    1 กุมภาพันธ์ 2562
85 13/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562    1 กุมภาพันธ์ 2562
86 12/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์    28 มกราคม 2562
87 11/2562 ให้ข้าราชการครูไปราชการ    23 มกราคม 2562
88 7/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนมกราคม    15 มกราคม 2562
89 4/2562 ให้ข้าราชการครูไปราชการ    10 มกราคม 2562
90 3/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อมพิชิต O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และพิชิต O-NET, GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561    9 มกราคม 2562
91 2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562    8 มกราคม 2562
92 122/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ    28 กันยายน 2561
93 120/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ    18 กันยายน 2561
94 104/2561 คำสั่งวันแม่2561    6 สิงหาคม 2561
95 96/2561 คำสั่งคุมสอบกลางภาคเรียนปีการศึกษา2561    11 กรกฎาคม 2561
96 93/2561 ให้ครูไปราชการ(นำนักเรียนไปติว)    2 กรกฎาคม 2561
97 84/2561 คำสั่งวันไหว้ครู    12 มิถุนายน 2561
98 82/2561 ให้ครูไปราชการ    8 มิถุนายน 2561
99 78/2561 คำสั่งเวรเดือนมิถุนายน2561    30 พฤษภาคม 2561
100 68/2561 คำสั่งแต่ตั้งครูรับผิดชอบกิจกรรม 5 ส    10 พฤษภาคม 2561
101 63/2561 คำสั่งเวรเดือนพฤษภาคม2561    8 พฤษภาคม 2561
102 60/2561 ให้ครูไปราชการอบรมครูแนะแนว    7 พฤษภาคม 2561
103 59/2561 คำสั่งทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน    4 พฤษภาคม 2561
104 48/2561 ให้ครูไปราชการอบรมพัสดุ    22 มีนาคม 2561
105 19/2561 คำสั่งเข้าค่ายพักแรมปีการศึกษา2560    12 กุมภาพันธ์ 2561
106 3/2561 คำสั่งคุมสอบกลางภาคเรียนปีการศึกษา2560    9 มกราคม 2561