Choose Skin
Results for "คำสั่ง"
ลำดับ เลขที่คำสั่ง เรื่อง ลงวันที่ กระบวนการ
1 90/2564 คำสั่งอยู่เวรรักาการณ์ปิดภาคเรียนที่2-2563    9 เมษายน 2564
2 83/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2563    2 เมษายน 2564
3 82/2564 คำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์เดือนเมษายน    2 เมษายน 2564
4 67/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2563    12 มีนาคม 2564
5 46/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบPREONETครั้งที่ 2    22 กุมภาพันธ์ 2564
6 29/2564 แก้ไขคำสั่งที่262/2563แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่เวรรักษาการ์เดือนกุมภาพันธ์2564    8 กุมภาพันธ์ 2564
7 22/2564 คำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์    3 กุมภาพันธ์ 2564
8 13/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อมพิชิตโอเน็ต    26 มกราคม 2564
9 12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 -2563    26 มกราคม 2564
10 4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกล    8 มกราคม 2564
11 2/2564 แก้ไขคำสั่งที่262/2563แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่เวรรักษาการ์เดือนมกราคม2564    8 มกราคม 2564
12 262/2563 คำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์เดือนมกราคม2564    30 ธันวาคม 2563
13 256/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบุญประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก    25 ธันวาคม 2563
14 255/2563 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านตาอุด    18 ธันวาคม 2563
15 421/2563 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการนิเทศภายในภาคเรียนที่2-2563    2 ธันวาคม 2563
16 240/2563 คำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์เดือนธันวาคม2563    1 ธันวาคม 2563
17 233/2563 คำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์ปิดภาคเรียน1-2563    17 พฤศจิกายน 2563
18 199/2563 คำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์เดือนพฤศจิกายน    28 ตุลาคม 2563
19 195/2563 แต่งตั้งกรรมการคัดเลือครุภัณฑ์    7 ตุลาคม 2563
20 193/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน    30 กันยายน 2563
21 192/2563 แต่งตั้งกรรมการเก้บรักษาเงินโรงเรียน    30 กันยายน 2563
22 183/2563 คำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์เดือยตุลาคม    29 กันยายน 2563
23 181/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2    25 กันยายน 2563
24 179/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษ    24 กันยายน 2563
25 147/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา    11 กันยายน 2563
26 177/2563 ให้ข้าราชการครูไปราชการ    9 กันยายน 2563
27 173/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล    9 กันยายน 2563
28 165/2563 ให้ข้าราชการครูไปราชการ(วัชระ3)    1 กันยายน 2563
29 164/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนกันยายน    31 สิงหาคม 2563
30 155/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    21 สิงหาคม 2563
31 154/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคมัธยม    20 สิงหาคม 2563
32 146/2563 คำสั่งวันแม่แห่งชาติปี2563    7 สิงหาคม 2563
33 145/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563    7 สิงหาคม 2563
34 136/2563 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ปีการศึกษา ๒๕๖๓    30 กรกฎาคม 2563
35 135/2563 คำสั่งเวรรักษาการณ์เดือนสิงหาคม    30 กรกฎาคม 2563
36 134/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาร10    24 กรกฎาคม 2563
37 176/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบก่อนกลางปีประถมศึกษา    14 กรกฎาคม 2563
38 102/2563 แต่งตั้งคำสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนกรกฎาคม    1 กรกฎาคม 2563
39 101/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานในหน้าที่การเรียนการสอนภาคเรียนที่1    30 มิถุนายน 2563
40 94/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    22 มิถุนายน 2563
41 81/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์ปิดภาคเรียนเป็นกรณีพิเศษ    30 เมษายน 2563
42 71/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์ ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562    30 มีนาคม 2563
43 69/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือนครั่งที่ 1    20 มีนาคม 2563
44 68/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารษเลื่อนขั้นเงินเดือน    16 มีนาคม 2563
45 67/2563 แต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังโควิด19    13 มีนาคม 2563
46 65/2563 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายปีประถมศึกษา    13 มีนาคม 2563
47 60/2563 แต่งตั้งกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง    10 มีนาคม 2563
48 43/2563 ให้ข้าราชการครูไปราชการนำนักเรียนไปสอบโอเน็ต    26 กุมภาพันธ์ 2563
49 42/2563 แต่งตั้งคำสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนมีนาคม    26 กุมภาพันธ์ 2563
50 41/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563    24 กุมภาพันธ์ 2563
51 40/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    24 กุมภาพันธ์ 2563
52 39/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    24 กุมภาพันธ์ 2563
53 34/2563 ให้ข้าราชการครูไปราชการ(วัชระ2)    18 กุมภาพันธ์ 2563
54 33/2563 ให้ข้าราชการครูไปราชการ(วัชระ)    18 กุมภาพันธ์ 2563
55 32/2563 ให้ข้าราชการครูไปราชการอบรมสมศ.    6 กุมภาพันธ์ 2563
56 26/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562    5 กุมภาพันธ์ 2563
57 18/2563 แต่งตั้งคำสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์    29 มกราคม 2563
58 17/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองและวางแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ    28 มกราคม 2563
59 15/2563 แต่งตั้งและมอบหมายผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเดินทางไปกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร    22 มกราคม 2563
60 9/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพิชิต O-NET,GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562    15 มกราคม 2563
61 8/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2562    15 มกราคม 2563
62 13/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเสริมความรู้เพื่อสอบ NT    15 มกราคม 2563
63 7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเสริมความรู้เพื่อเตรียมสอบ NT    10 มกราคม 2563
64 6/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการเรียนหลังกลางปีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562    10 มกราคม 2563
65 5/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเสริมความรู้เพื่อเตรียมสอบ O-NET    10 มกราคม 2563
66 4/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563    8 มกราคม 2563
67 2/2563 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อมพิชิต O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และพิชิต O-NET, GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562    6 มกราคม 2563
68 3/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562    3 มกราคม 2563
69 233/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญครบ 100 ปี โรงเรียนบ้านตาอุด    20 ธันวาคม 2562
70 229/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่คณะครูและนักเรียนที่มาพัก ระหว่างการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ    9 ธันวาคม 2562
71 224/2562 แต่งตั้งครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ    3 ธันวาคม 2562
72 216/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562    21 พฤศจิกายน 2562
73 212/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปีการศึกษา 2562    15 พฤศจิกายน 2562
74 211/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ    15 พฤศจิกายน 2562
75 210/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อมพิชิต O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และพิชิต O-NET, GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562    4 พฤศจิกายน 2562
76 209/2562 การมอบหมายงานปฎิบัติงานการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562    4 พฤศจิกายน 2562
77 207/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาภายในโรงเรียนบ้านตาอุด ประจำปีการศึกษา 2562    1 พฤศจิกายน 2562
78 206/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนพฤศจิกายน    31 ตุลาคม 2562
79 178/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษาเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู็ สวนสัตว์อุบลราชธานีและวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี    7 ตุลาคม 2562
80 177/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการเรียนกลางปีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562    4 ตุลาคม 2562
81 176/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับเครือสหพัฒน์ (Sahapat Admission) ประจำปีการศึกษา 2562    4 ตุลาคม 2562
82 175/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์ ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562    4 ตุลาคม 2562
83 166/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562    20 กันยายน 2562
84 159/2562 แต่งตั้งครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28    5 กันยายน 2562
85 142/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนกันยายน    29 สิงหาคม 2562
86 141/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562    27 สิงหาคม 2562
87 92/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity & Transparency Assessment) ประจำปีงาน พ.ศ. 2562    23 สิงหาคม 2562
88 132/2562 แต่งตั้งครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3    21 สิงหาคม 2562
89 118/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562    2 สิงหาคม 2562
90 115/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนสิงหาคม    30 กรกฎาคม 2562
91 102/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562    3 กรกฎาคม 2562
92 95/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนกรกฎาคม    1 กรกฎาคม 2562
93 97/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล    26 มิถุนายน 2562
94 94/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีทบทวนคำปฏิฐานและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562    25 มิถุนายน 2562
95 91/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ ประเมินความสามารถและทักษะด้านการอ่านและการเขียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562    24 มิถุนายน 2562
96 78/2562 ให้ข้าราชการครูไปราชการ(สัมฤทธิ์,ถนอมสิน)    17 มิถุนายน 2562
97 77/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนโครการอาหารกลางวัน    17 มิถุนายน 2562
98 76/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันไหว้ครู ประจำปี 2562    6 มิถุนายน 2562
99 75/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการนิทเศภายใน    30 พฤษภาคม 2562
100 57/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาในการทำอาหารกลางวัน    1 พฤษภาคม 2562
101 48/2562 ให้ข้าราชการครูไปราชการ    12 เมษายน 2562
102 74/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน    29 มีนาคม 2562
103 39/2562 แต่งตั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์ ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562    27 มีนาคม 2562
104 40/2562 ให้ข้าราชการครูไปราชการ    22 มีนาคม 2562
105 37/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา    22 มีนาคม 2562
106 31/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 8 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 "ความงดงามของตาอุดจากรุ่น...สู่...รุ่น" ประจำปีการศึกษา 2561    12 มีนาคม 2562
107 30/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิ