Choose Skin
Results for "คำสั่ง"
ลำดับ เลขที่คำสั่ง เรื่อง ลงวันที่ กระบวนการ
1 221/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนรับวัคซีน    18 ตุลาคม 2564
2 218/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์ปิดภาคเรียนที่1-2564    8 ตุลาคม 2564
3 211/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุด    5 ตุลาคม 2564
4 213/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวธุรการนักการ    1 ตุลาคม 2564
5 212/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการ    1 ตุลาคม 2564
6 210/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการเรียนก่อนกลางปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2564    1 ตุลาคม 2564
7 209/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนตุลาคม    1 ตุลาคม 2564
8 200/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2564    27 กันยายน 2564
9 195/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนกลุ่มใหม่    22 กันยายน 2564
10 178/2564 คำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์เดือนกันยายน    29 สิงหาคม 2564
11 167/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอาหารกลางวันไตรมาส4    23 สิงหาคม 2564
12 166/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน    9 สิงหาคม 2564
13 163/2564 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) 3    30 กรกฎาคม 2564
14 162/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนสิงหาคม    29 กรกฎาคม 2564
15 160/2564 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) 2    23 กรกฎาคม 2564
16 159/2564 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)    20 กรกฎาคม 2564
17 136/2564 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา2564    8 กรกฎาคม 2564
18 135/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) โรงเรียนบ้านตาอุด    6 กรกฎาคม 2564
19 125/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564    30 มิถุนายน 2564
20 120/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันไหว้ครู ประจำปี 2564    22 มิถุนายน 2564
21 115/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการับเงินอาหารกลางวันไตรมาส3    21 มิถุนายน 2564
22 114/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปีการศึกษา 2564    14 มิถุนายน 2564
23 106/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์ ปิดภาคเรียนเป็นกรณีพิเศษ2    28 พฤษภาคม 2564
24 104/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์ ปิดภาคเรียนเป็นกรณีพิเศษ    13 พฤษภาคม 2564
25 100/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564    11 พฤษภาคม 2564
26 98/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    23 เมษายน 2564
27 90/2564 คำสั่งอยู่เวรรักาการณ์ปิดภาคเรียนที่2-2563    9 เมษายน 2564
28 83/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2563    2 เมษายน 2564
29 82/2564 คำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์เดือนเมษายน    2 เมษายน 2564
30 67/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2563    12 มีนาคม 2564
31 46/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบPREONETครั้งที่ 2    22 กุมภาพันธ์ 2564
32 29/2564 แก้ไขคำสั่งที่262/2563แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่เวรรักษาการ์เดือนกุมภาพันธ์2564    8 กุมภาพันธ์ 2564
33 22/2564 คำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์    3 กุมภาพันธ์ 2564
34 13/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อมพิชิตโอเน็ต    26 มกราคม 2564
35 12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 -2563    26 มกราคม 2564
36 4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกล    8 มกราคม 2564
37 2/2564 แก้ไขคำสั่งที่262/2563แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่เวรรักษาการ์เดือนมกราคม2564    8 มกราคม 2564
38 262/2563 คำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์เดือนมกราคม2564    30 ธันวาคม 2563
39 256/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบุญประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก    25 ธันวาคม 2563
40 255/2563 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านตาอุด    18 ธันวาคม 2563
41 421/2563 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการนิเทศภายในภาคเรียนที่2-2563    2 ธันวาคม 2563
42 240/2563 คำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์เดือนธันวาคม2563    1 ธันวาคม 2563
43 233/2563 คำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์ปิดภาคเรียน1-2563    17 พฤศจิกายน 2563
44 199/2563 คำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์เดือนพฤศจิกายน    28 ตุลาคม 2563
45 195/2563 แต่งตั้งกรรมการคัดเลือครุภัณฑ์    7 ตุลาคม 2563
46 193/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน    30 กันยายน 2563
47 192/2563 แต่งตั้งกรรมการเก้บรักษาเงินโรงเรียน    30 กันยายน 2563
48 183/2563 คำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์เดือยตุลาคม    29 กันยายน 2563
49 181/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2    25 กันยายน 2563
50 179/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษ    24 กันยายน 2563
51 147/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา    11 กันยายน 2563
52 177/2563 ให้ข้าราชการครูไปราชการ    9 กันยายน 2563
53 173/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล    9 กันยายน 2563
54 165/2563 ให้ข้าราชการครูไปราชการ(วัชระ3)    1 กันยายน 2563
55 164/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนกันยายน    31 สิงหาคม 2563
56 155/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    21 สิงหาคม 2563
57 154/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคมัธยม    20 สิงหาคม 2563
58 146/2563 คำสั่งวันแม่แห่งชาติปี2563    7 สิงหาคม 2563
59 145/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563    7 สิงหาคม 2563
60 136/2563 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ปีการศึกษา ๒๕๖๓    30 กรกฎาคม 2563
61 135/2563 คำสั่งเวรรักษาการณ์เดือนสิงหาคม    30 กรกฎาคม 2563
62 134/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาร10    24 กรกฎาคม 2563
63 176/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบก่อนกลางปีประถมศึกษา    14 กรกฎาคม 2563
64 102/2563 แต่งตั้งคำสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนกรกฎาคม    1 กรกฎาคม 2563
65 101/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานในหน้าที่การเรียนการสอนภาคเรียนที่1    30 มิถุนายน 2563
66 94/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    22 มิถุนายน 2563
67 81/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์ปิดภาคเรียนเป็นกรณีพิเศษ    30 เมษายน 2563
68 71/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์ ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562    30 มีนาคม 2563
69 69/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือนครั่งที่ 1    20 มีนาคม 2563
70 68/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารษเลื่อนขั้นเงินเดือน    16 มีนาคม 2563
71 67/2563 แต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังโควิด19    13 มีนาคม 2563
72 65/2563 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายปีประถมศึกษา    13 มีนาคม 2563
73 60/2563 แต่งตั้งกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง    10 มีนาคม 2563
74 43/2563 ให้ข้าราชการครูไปราชการนำนักเรียนไปสอบโอเน็ต    26 กุมภาพันธ์ 2563
75 42/2563 แต่งตั้งคำสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนมีนาคม    26 กุมภาพันธ์ 2563
76 41/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563    24 กุมภาพันธ์ 2563
77 40/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    24 กุมภาพันธ์ 2563
78 39/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    24 กุมภาพันธ์ 2563
79 34/2563 ให้ข้าราชการครูไปราชการ(วัชระ2)    18 กุมภาพันธ์ 2563
80 33/2563 ให้ข้าราชการครูไปราชการ(วัชระ)    18 กุมภาพันธ์ 2563
81 32/2563 ให้ข้าราชการครูไปราชการอบรมสมศ.    6 กุมภาพันธ์ 2563
82 26/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562    5 กุมภาพันธ์ 2563
83 18/2563 แต่งตั้งคำสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์    29 มกราคม 2563
84 17/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองและวางแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ    28 มกราคม 2563
85 15/2563 แต่งตั้งและมอบหมายผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเดินทางไปกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร    22 มกราคม 2563
86 9/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพิชิต O-NET,GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562    15 มกราคม 2563
87 8/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2562    15 มกราคม 2563
88 13/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเสริมความรู้เพื่อสอบ NT    15 มกราคม 2563
89 7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเสริมความรู้เพื่อเตรียมสอบ NT    10 มกราคม 2563
90 6/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการเรียนหลังกลางปีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562    10 มกราคม 2563
91 5/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเสริมความรู้เพื่อเตรียมสอบ O-NET    10 มกราคม 2563
92 4/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563    8 มกราคม 2563
93 2/2563 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อมพิชิต O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และพิชิต O-NET, GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562    6 มกราคม 2563
94 3/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562    3 มกราคม 2563
95 233/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญครบ 100 ปี โรงเรียนบ้านตาอุด    20 ธันวาคม 2562
96 229/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่คณะครูและนักเรียนที่มาพัก ระหว่างการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ    9 ธันวาคม 2562
97 224/2562 แต่งตั้งครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ    3 ธันวาคม 2562
98 216/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562    21 พฤศจิกายน 2562
99 212/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปีการศึกษา 2562    15 พฤศจิกายน 2562
100 211/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ    15 พฤศจิกายน 2562
101 210/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อมพิชิต O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และพิชิต O-NET, GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562    4 พฤศจิกายน 2562
102 209/2562 การมอบหมายงานปฎิบัติงานการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562    4 พฤศจิกายน 2562
103 207/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาภายในโรงเรียนบ้านตาอุด ประจำปีการศึกษา 2562    1 พฤศจิกายน 2562
104 206/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนพฤศจิกายน    31 ตุลาคม 2562
105 178/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษาเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู็ สวนสัตว์อุบลราชธานีและวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี    7 ตุลาคม 2562
106 177/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการเรียนกลางปีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562    4 ตุลาคม 2562
107 176/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับเครือสหพัฒน์ (Sahapat Admission) ประจำปีการศึกษา 2562    4 ตุลาคม 2562