ประกาศโรงเรียนบ้านตาอุด เรื่อง การเลื่อนวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถาณการณ์การเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19)

โรงเรียนบ้านตาอุดจึงแจ้งให้ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ถือปฏิบัติ และดําเนินการดังนี้
🔺 เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564
🔺 ผู้ปกครองที่นํานักเรียนไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ให้นําเด็กนักเรียนกลับก่อนวันเปิดเรียน 14 วัน เพื่อกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน : EOC อําภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
🔺 หากมีความเคลื่อนไหว หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ทางโรงเรียนจะประกาศ หรือแจ้งให้ทราบ ทาง website และ Face Book โรงเรียนบ้านตาอุดต่อไป