โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

โรงเรียนบ้านตอาอุดได้ดำเนินงานโครงงานรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ได้ประชุมเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ในค่ายช่วน Kids พิซิตขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถในการจัดการขยะ ในการอบรมครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 60 คน
นักเรียนชั้น ม.4- ได้อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการในการทำน้ำยาทำความสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถในการทำน้ำยาทำความสะอาด และจัดการเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการอบรมครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมจำนวน 38 คน