โครงการอบรมป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09:00 น โรงเรียนบ้านตาอุดร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกลาง จัดกิจกรรมอบรมป้องกันเด็กจมน้ำให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้การป้องกันและแก้ปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ อีกทั้งยังได้ความรู้การช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว