การประชุมสามัญครู กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 สะเดาใหญ่ ตาอุด ศรีตระกูล ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านตาอุด เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมประชุมสามัญครูกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 สะเดาใหญ่ ตาอุด ศรีตระกูล ปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณะครูและบุคลากร แจ้งความก้าวหน้าทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป