วันแม่แห่งชาติประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านตาอุดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด วัดบ้านตาอุด วัดศรีโกธาราราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกลาง และผู้นำชุมชน จัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักและเทิดทูนแม่ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้การยกย่องแม่ดีเด่น และลูกกตัญญู และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง