อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านตาอุด กำหนดจัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านตาอุด เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านตาอุดได้เห็นถึงพิษภัยของและโทษของยาเสพติดนักเรียน โดยมีผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านตาอุดและลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 175 คน