รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านตาอุด สพป.ศรีสะเกษเขต 3
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

ชั้นอุบาล 1-2 (เพิ่มเติม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.ta-ud.ac.th/reg
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
หลักฐานที่ใช้สมัคร (นำมายื่นในวันรายงานตัว/มอบตัว)
1.ใบสมัคร (ให้นักเรียนพิมพ์จากระบบ)
2.สำเนาสูติบัตร
3.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,บิดามารดา,ผู้ปกครอง
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน,บิดามารดา,ผู้ปกครอง
5.ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
6.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

คู่มือการใช้งานระบบ
สอบถามรายละเอียดการสมัคร ได้ที่
1.คุณครูวงศ์ดี คุณมาศ โทรศัพท์ 086-2456364
2.แจ้งปัญหาการใช้งานระบบได้ที่ info@ta-ud.ac.th หรือ 089-4564940 หรือ ID LINE : @kuy4835w