การติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านตาอุดได้ตอนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการ กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน