กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562โรงเรียนบ้านตาอุดได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561