Choose Skin
คำสั่งโรงเรียนบ้านตาอุด ที่ 210/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อมพิชิต O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และพิชิต O-NET, GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ