Choose Skin
คำสั่งโรงเรียนบ้านตาอุด ที่ 162/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์เดือนสิงหาคม

ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/-