Choose Skin
คำสั่งโรงเรียนบ้านตาอุด ที่ 135/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) โรงเรียนบ้านตาอุด

ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ