Choose Skin
คำสั่งโรงเรียนบ้านตาอุด ที่ 125/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป