Choose Skin
คำสั่งโรงเรียนบ้านตาอุด ที่ 114/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป