ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านตาอุด ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกและสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่ รวมทั้งรับทราบผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2566 และให้ความเห็นชอบแผนปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2567 …..ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมด้วยช่วยกันอย่างดียิ่ง…