ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นำโดยนายสิรวิชญ์ ภูติยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุด และนางสาวนภัทรศกานต์ บุญเชิญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาอุด ได้ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อรับทราบถึงการเตรียมการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ภายในโรงเรียน และร่วมกันวางแนวทางการจัดการเรียนการสอน วางแผนงาน เพื่อความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่