ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6

คำแนะนำการใช้งานระบบ
– หมายเลขประจำตัว คือ หมายเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ตัวอย่าง 06999 หรือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
– รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด 10 หลัก (รวมเครื่องหมาย / ด้วย) ตัวอย่าง 09/05/2543

นักเรียน/ผู้ปกครอง สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวิธิการดังนี้

นักเรียน/ผู้ปกครอง ไปเว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาอุด https://www.ta-ud.ac.th ให้คลิกที่ TA-UD Service แล้วเลือกรายการที่ต้องการตรวจสอบ ดังนี้


ผลการเรียนรวม ปพ.1 รวมเกรดทุกปี … คลิกที่นี่


ผลการเรียนรายภาคเรียน (ล่าสุด ภาคเรียนที่ 1/2566) … คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งาน