โครงการประชุมอบรมสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตรสมถรรณะสำหรับการจัดการเรียนการสอน ในช่วงชั้นที่ 1(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3)

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านตาอุด ได้เข้าร่วมโครงการประชุมอบรมสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตรสมถรรณะสำหรับการจัดการเรียนการสอน ในช่วงชั้นที่ 1(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) ณ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)