วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านตาอุดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการศึกษาส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการเทคโนโลยีดนตรี
และกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยภายในปี2559

ปรัชญา 

ธมฺโมหเวรกฺขติธมฺมจารี        ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม