ผู้บริหารโรงเรียน


นายสิรวิชญ์ ภูติยา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 086-6501570
E-mail : chairatpootiya@gmail.com

นางสุนิษา งามรูป
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 086-2464434
E-mail : sunisabeer8@gmail.com