ผู้บริหารโรงเรียน


นายสิรวิชญ์ ภูติยา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 086-6501570
E-mail : chairatpootiya@gmail.com

นางสาวนภัทรศกานต์ บุญเชิญ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โทรศัพท์ –
E-mail : info@ta-ud.ac.th