ผู้บริหารโรงเรียน


นายสิรวิชญ์ ภูติยา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสุนิษา งามรูป
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ