ผู้บริหารโรงเรียน

นายกฤติเดช บุญศรัทธา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 062-996-4695
E-mail : Krittidech1111@gmail.com

นางทัศนีย์ หาญพิทักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ 098-665-5596