ผู้บริหารโรงเรียน

นายกฤติเดช บุญศรัทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

…………………………………………
รองผู้อำนวยการโรงเรียน