ประวัติโรงเรียน

                          โรงเรียนบ้านตาอุด  ตั้งอยู่หมู่ที่1 บ้านตาอุด ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463  ตามคำสั่งของนายอำเภอห้วยเหนือ โดยให้  นายพิมเสน  ติลารัตน์  ปลัดอำเภอและนายนิล  อุตมะ  กำนันตำบลตาอุดเป็นผู้ดำเนินงานประสานในการจัดตั้งในระยะเริ่มแรกใช้ศาลาวัดบ้านตาอุด เป็นสถานที่เรียน  โดยมีพระภิกษุหม่อง  คำตา  เป็นครูผู้สอน ต่อมาเมื่อวันที่  10  ธันวาคม  2463  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ราษฎร  เห็นว่าโรงเรียนคับแคบและทรุดโทรม จึงร่วมกันสร้างโรงเรียนหลังใหม่ขึ้น และให้พระภิกษุจันทร์ พิมศร  เป็นครูผู้สอน ในปีพ.ศ.2466  ได้มีประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษาโรงเรียนนี้จึงได้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านตาอุด  ตำบลตาอุด เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ.  2466
ในปี  พ.ศ.  2483  นายพรหม  สมกอง  ครูใหญ่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา  ทางราชการได้แต่งตั้งนายเดิร(วิจิตร)  วรวงศ์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และเห็นว่าอาคารเรียนทรุดโทรมมาก  จึงได้ปรึกษากับขุนจรัส  อุตมะกูล  กำนันตำบลตาอุด  จึงได้ร่วมกับราษฎรสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น โดยแยกออกจากศาลาวัดบ้าน ตาอุด  ใช้เป็นที่เรียนต่อมาอีก  14  ปี
ในปี  พ.ศ.  2497  เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ.  2497  กำนันตำบลตาอุด  นายหลิ่ว  นางแพง   คณะครู  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดบ้านตาอุดได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นและขยายที่ดินเพิ่มเติมโดยสร้างอาคารพื้นเตี้ยมีมุข  2  ข้าง  กว้าง  11  เมตร  ยาว  27  เมตร  หลังคา  มุงสังกะสี  โดยคณะครูขณะนั้น  7  คนร่วมเสียสละเงินคนละ  500   บาท ผู้ใหญ่บ้านราษฎรร่วมกันบริจาค  แต่ยังไม่แล้วเสร็จ  ยังขาดสังกะสี  พื้น  คาน  ตง  ประตู  หน้าต่าง  ฝ้า  ผนัง

ในปี  พ.ศ.  2499  ได้งบประมาณต่อเติม  5,000  บาท และจังหวัดจัดสรรให้อีก 2,500  บาท  สร้างต่ออีกแต่ยังไม่แล้วเสร็จ  ในปี  2503  ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม  2,500  บาท  จึงดำเนินการสร้างต่อจนแล้วเสร็จ (อาคาร  1)
ในปี  พ.ศ.  2505  นายเสน  แสนสะอาด  ครูใหญ่  ลาออกจากราชการ  ทางการจึงแต่งตั้งนายจอมปรางค์  ทองศักดิ์  เป็นครูใหญ่ ในปีนี้มีครู  9  คน  นักเรียน  339  คน  และในปี  พ.ศ.  2512  โรงเรียนได้ขยายภาคบังคับถึงชั้น  ป.5 -7  ตามลำดับ  จำนวนนักเรียนมีเพิ่มขึ้น
ในปี  พ.ศ.  2514  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป 1 ซ ขนาด 4 ห้องเรียน แต่ไม่มีที่ดินในการก่อสร้าง  นายจอมปรางค์  ทองศักดิ์  ครูใหญ่  จึงได้บริจาคที่ดินส่วนตัวเพื่อในการก่อสร้าง  และสร้างแล้วเสร็จในวันที่  16  กุมภาพันธ์  2515  นับเป็นอาคารเรียนหลังที่  2

ในปี  พ.ศ.  2515  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนอีก  1  หลังแบบ  ป  1  ซ  ขนาด   4  ห้องเรียน  เสาตอม่อ  คสล.  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ.  2516  นับเป็นอาคารเรียนหลังที่  3 ในปี  พ.ศ.  2520  มีครู  13  คน  ภารโรง  1  คน  นักเรียน  527  คน  และโรงเรียนได้รับงบประมาณเพิ่มเติมมาเรื่อย ๆ  ได้สิ่งก่อสร้างรวมเป็นดังนี้  อาคาเรียน  3  หลัง  บ้านพักครู  2  หลัง   ส้วม  1  หลัง           โรงฝึกงาน  (ศก  23)  1  หลัง  และโรงเรียนหารายได้สร้างสนามบาสเกตบอล  โต๊ะปิงปอง  สนามวอลเลย์บอล (ชั่วคราว)  พร้อมอุปกรณ์  โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดี
ในปี  พ.ศ.  2538  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช.206/26 จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ  1,900,000  บาท  และสนามบาสเกตบอล งบประมาณ  128,000  บาท

ในปี  พ.ศ.  2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมนอกอาคาร  แบบ  สปช.601/29  จำนวน    1  หลัง  ขนาด  4  ที่นั่ง  งบประมาณ  111,000  บาท
–      ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ซ.  จำนวน  2  หลัง  งบประมาณ  99,000  บาท
–      ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าในโรงเรียน  งบประมาณ  812,000  บาท
ในปี  พ.ศ.  2543  ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตบอลแบบ  ฟ.1 งบประมาณ  100,000  บาท  และซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ. ทำคันดินกั้นน้ำและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กงบประมาณ 76,600 บาท

ในปี  พ.ศ.  2544  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/26  จำนวน   4  ห้องเรียน  งบประมาณ  66,960  บาท
ในปี  พ.ศ.  2545  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมนอกอาคาร  แบบ  สปช.601/26  จำนวน 1  หลัง  ขนาด  4  ที่นั่ง   งบประมาณ  90,900  บาท    และซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป. 1  ซ.  จำนวน  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  57,000  บาท
ในปี  พ.ศ.  2546  นายศิริพงษ์  ไพศาลสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุด  ได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัวสร้างฐานประดิษฐพระพุทธรูป  คิดเป็นเงิน  50,000  บาทห้องสมุดได้รับจากการบริจาคโดยคุณชาญชัย คุณบุศรา ศิริพลวุฒิกุลพร้อมครอบครัว จำนวน 1 หลัง (อาคารยุวศิริ ศิริพลวุฒิกุล)
ในปี  พ.ศ.  2550  โรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อที่ดินขยายเขตอีกจำนวน 4 ไร่ ราคา  450,000 บาท เพื่อขยายสนามกีฬาและเตรียมเปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในปี พ.ศ. 2551  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  จำนวน 1 หลัง ขนาด 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 2,188,000 บาท โดยใช้วิธีการประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยในปีการศึกษา  2551 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาอุดนำโดยนายวิรัตน์ แสนสะอาดประธานคณะกรรมการฯ  พระอธิการคำภา  กิตติภทฺโท เจ้าอาวาสวัดบ้านตาอุด ร่วมกับประชาชนใน  ตำบลตาอุดได้มีความเห็นตรงกันให้โรงเรียนบ้านตาอุดดำเนินการขอขยายชั้นเรียนในระดับชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2552  จึงมอบหมายให้นายศิริพงษ์  ไพศาลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายรัตน์นิกรณ์   อ่อนคำ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้นได้ศึกษาระเบียบการขอขยายชั้นเรียนและจัดเตรียมเอกสารพร้อมส่งขอขยายชั้นเรียน
ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนบ้านตาอุดได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้อนุมัติให้เปิดขยายชั้นเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นปีแรก โดยรับนักเรียนจำนวน 40 คนเป็นรุ่นแรกและในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 ได้รับมอบศาลาเกียรติยศจากผู้มีจิตสาธารณะเพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วและประชาชนที่ร่วมบริจาคจากงานอวมงคล และร้านสมบัติเจริญวัสดุที่ร่วมบริจาคกระเบื้องเป็นจำนวนเงินประมาณ 120,000 บาท ปี พ.ศ. 2553 ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารวิทยบูรณาการ ศูนย์การเรียน ไอ ซี ที แบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น บันไดสองข้าง ใต้ถุนโล่ง)จำนวน 2,537,600 บาท และงบประมาณน้ำท่วมจำนวน 100,000 บาท ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนที่เสียหายจากน้ำท่วมและมีการประกวดราคา ดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องในเดือนสิงหาคม 2553 โรงเรียนได้รับตัดโอนตำแหน่งพนักงานราชการจากโรงเรียนบ้านสำโรงพลันจำนวน 1 ตำแหน่ง โดยในปีนี้ นายศิริพงษ์ ไพศาลสุวรรณ ได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30  กันยายน  2553  โดยมีนายรัตน์นิกรณ์  อ่อนคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้นรักษาราชการแทน และมีการประชุมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านตาอุด คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาอุด ผู้นำชุมชนและแม่ค้าเรื่องการค้าขายให้เป็นเวลาโดยตอนเช้าจะใช้เวลาในช่วง 06.00 – 08.10 น. ช่วงเที่ยงเวลา 11.45 – 12.45 น. และช่วงเย็น เวลา 15.30 – 17.00 น. และในวันที่ 17 ธันวาคม  2553 นายสนอง  ทาหอม  ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุดคนใหม่ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านตาอุดมีพื้นที่ทั้งสิ้น16 ไร่   มีอาคารเรียน 6 หลัง จำนวน 32 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์3 หลัง ส้วม 4 หลัง   เรือนเพาะชำ  1 หลัง  สนามเด็กเล่น 1 แห่ง สนามฟุตบอล  สนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล อย่างละ 1 แห่ง ห้องสมุดได้รับจากการบริจาคโดยคุณชาญชัย – คุณบุศรา  ศิริพลวุฒิกุล  พร้อมครอบครัวจำนวน 1 หลัง  (อาคารยุวศิริ  ศิริพลวุฒิกุล) เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งหมด  620  คน  มีนายกฤติเดช บุญศรัทธา  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู จำนวน 33  คน  พนักงานราชการ จำนวน 1  คน    นัการภารโรง  จำนวน 3  คน ธุรการโรงเรียน จำนวน 1  คน