ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา
1 พระภิกษุจันทร์ พิมศร ครูใหญ่ พ.ศ. 2463-2464
2 นายโหง่น  อรจันทร์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2464-2469
3 นายทองคำ  ไชยพรรค ครูใหญ่ พ.ศ. 2469-2472
4 นายนุช  นิรันทร์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2472-2476
5 นายพรหม  สมกอง ครูใหญ่ พ.ศ. 2476-2482
6 นายเดิร (วิจิตร) วรวงศ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2482-2485
7 นายบรรลือ  ไชยพรรค ครูใหญ่ พ.ศ. 2485-2489
8 นายจำรูญ  ทองดา ครูใหญ่ พ.ศ. 2489-2491
9 นายเสน  แสนสะอาด ครูใหญ่ พ.ศ. 2491-2505
10 นายจอมปรางค์  ทองศักดิ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2491-2505
11 นายศิริพงษ์ ไพศาลสุวรรณ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2525-2538
นายศิริพงษ์ ไพศาลสุวรรณ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2538-2553
12 นายรัตน์นิกร  อ่อนคำ รองผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550-2553
13 นายสนอง     ทาหอม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2553-2556
14 นายเด่นพงษ์ ไพศาลสุวรรณ รองผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554-2562
15 นายประสิทธิ์  เลิศศรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556-2558
16 นายกฤติเดช  บุญรักษา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2558-2564
16 นายสิรวิชญ์  ภูติยา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน