คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายวิรัตน์  แสนสะอาด ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 พระอธิการคำภา  กิตติภฺทโท กรรมการ เจ้าอาวาสวัดตาอุด ผู้แทนศาสนา
3 พระอธิการสุริยา  อนุตตโร กรรมการ เจ้าอาวาสวัดโกศรีธาราราม ผู้แทนศาสนา
4 นายเฉลิม  อูบคำ กรรมการ ผญ.บ.หมู่ 1  ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นายวรจักษ์  โคตมา กรรมการ ผญ.บ.หมู่ 3  ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นายธนาวรรณ แต้มงาม กรรมการ กำนัน ต.ตาอุด  ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นายทองไพ  จันทิมาลย์ กรรมการ ผญ.บ.หมู่ 7  ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นายสมศักดิ์  ภักดี กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
9 นายชัยสิทธิ์  ทองอินทร์   กรรมการ ผญ.บ.หมู่ 6  ผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นายอภิรักษ์ แสงเพ็ง กรรมการ ผญ.บ.หมู่ 4  ผู้ทรงคุณวุฒิ
11 นายธวัชชัย  ไชยนะรา กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
12 นายทองสา  อุตมะ กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 นายสงัด  สุมนทา กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
14 นายสุจินต์ สนิทรัมย์ กรรมการ ผู้แทนครู
15 นายสิรวิชญ์ ภูติยา กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุด