คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายวิรัตน์  แสนสะอาด ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 พระอธิการคำภา  กิตติภฺทโท กรรมการ เจ้าอาวาสวัดตาอุด ผู้แทนศาสนา
3 พระอธิการสุริยา  อนุตตโร กรรมการ เจ้าอาวาสวัดโกศรีธาราราม ผู้แทนศาสนา
4 นายเฉลิม  อูบคำ กรรมการ ผญ.บ.หมู่ 1  ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นายวรจักษ์  โคตมา กรรมการ ผญ.บ.หมู่ 3  ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นายลี  สะอาด กรรมการ กำนัน ต.ตาอุด  ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นายอำไพ  จันทิมาลย์ กรรมการ ผญ.บ.หมู่ 7  ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นายสมศักดิ์  ภักดี กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
9 นายไชยสิทธิ์  ทองอินทร์   กรรมการ ผญ.บ.หมู่ 6  ผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นายวัฒนา  บุญตา กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน
11 นายธวัชชัย  ไชยนะรา กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
12 นายทองสา  อุตมะ กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 นายสงัด  สุมนทา กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
14 นายนิพัทธ์  ภักดี กรรมการ ผู้แทนครู
15 นายกฤติเดช  บุญรักษา   กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุด