ข้อมูลบุคลากร

  นางทัศนีย์ หาญพิทักษ์ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
  นางอัญญรัตน์ ศรีดาธรรม 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
  นางพรนภัส สุคนธจินดา 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 
นางนันทนิตย์ สว่างภพ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 
 
นายถนอมสิน วันสุดล 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
  นางปภัสสิริย์ เนตรพันทัง 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 
นางวงศ์ดี คุณมาศ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
  นางนภาพร โคตมา 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 
 
นางสากิยา ศิริวงษ์ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 
  นายมานะ ชาติเสนา 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
นางมาลัย นามวงษ์ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
  นายชาญจักกริช บุ้งทอง 
ครู ชำนาญการ 
   
นายปรีชา ดอกพอง 
ครู ชำนาญการ
 
นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา 
ครู 
   
นางสาวจิราภา ป้องกัน 
ครู
   
นางสาวรัตนา ชาบุญเรือง 
ครู
 
นางสาวณัฐพร โทแก้ว 
ครู
   
นายวัชระ ม่วงโพธิ์ 
ครู
   
นายทิวากร จีนเกา
ครูผู้ช่วย 
นางทิพวรรณ ศรีรัตน์
ครูผู้ช่วย 
  นางสาวสุภาวดี หนูประโคน
ครูผู้ช่วย 
   
นางสาวทองมอญ บุญตา 
ครูธุรการ 
 
นางสาวสุนัฐฌา มากมาย 
ครูพี่เลี้ยง 
       
 
   
นายอุดร สะอาด 
นักการภารโรง