ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 21 24 45
อนุบาล 2 20 17 37
อนุบาล 3 13 19 32
รวม อนุบาล 54 60 114
ประถมศึกษาปีที่ 1 19 12 31
ประถมศึกษาปีที่ 2 25 19 44
ประถมศึกษาปีที่ 3 28 21 49
ประถมศึกษาปีที่ 4 24 18 42
ประถมศึกษาปีที่ 5 28 15 43
ประถมศึกษาปีที่ 6 26 23 49
รวมประถมศึกษา 150 108 258
มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 27 54
มัธยมศึกษาปีที่ 2 35 32 67
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 25 42
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 79 84 163
มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 19 36
มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 11 23
มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 15 27
รวมมัธยมศึกษาปลาย 41 45 86
รวมทั้งหมด 324 297 621
       
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562