ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านตาอุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ชั้นอนุบาล 1 15 8 23
ชั้นอนุบาล 2/1 11 11 22
ชั้นอนุบาล 2/2 11 11 22
ชั้นอนุบาล 3/1 10 9 19
ชั้นอนุบาล 3/2 10 8 18
รวมอนุบาล 57 47 104
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1 8 8 16
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2 6 10 16
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1 10 6 16
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2 8 7 15
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1 12 10 22
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2 13 8 21
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1 13 12 25
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2 15 10 25
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1 13 8 21
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2 12 9 21
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1 14 8 22
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2 14 7 21
รวมประถมศึกษา 138 103 241
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 12 16 28
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2 18 10 28
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1 7 18 25
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2 14 10 24
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 11 10 21
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2 10 10 20
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3 9 11 20
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 81 85 166
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 9 19 28
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 17 15 32
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 12 11 23
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 38 45 83
รวมทั้งสิ้น 314 280 594

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563