ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง/อาณาเขต

ที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  1 ตำบลตาอุด  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์  33140  โทรศัพท์  045-922236   โทรสาร  045-922236 Email: info@ta-ud.ac.th เว็บไซต์ http://www.ta-ud.ac.th
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

   อาณาเขต
         ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์

 มีเขตพื้นที่บริการจำนวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่

  1. หมู่ที่ 1 บ้านตาอุด
  2. หมู่ที่ 2 บ้านตาอุดใหม่
  3. หมู่ที่ 3 บ้านจำนรรจ์
  4. หมู่ที่ 4 บ้านเดื่อทำนบ
  5. หมู่ที่ 5 บ้านตาอุดใต้
  6. หมู่ที่ 6 บ้านคลองกลาง
  7. หมู่ที่ 7 บ้านโก
  8. หมู่ที่ 8 บ้านหัวนอน
  9. หมู่ที่ 9 บ้านเดื่อนอก

คำขวัญ
“ศึกษารอบรู้  เชิดชูคุณธรรม    นำสังคม”

เครื่องหมายประจำโรงเรียน
รูปเสมาธรรมจักรครอบหลังคาบ้านผลแตงโม
และล้อมรอบด้วยรวงข้าวเคียวเกี่ยวข้าว
หมายความว่า  การศึกษาต้องเข้าถึงประชาชน  สามารถพัฒนาชุมชนสังคม
ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นและอยู่อย่างพอเพียง  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข